Cookie beleid Rvv Coal

De website van Rvv Coal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Organisatie

HOOFDBESTUUR.
Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van een voetbalvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.

 VOORZITTER Dhr. Arie Blok
-.Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
- Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
- De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering ( BV) leiden
.- Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
- Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
- Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
- Officieel woordvoerder van de vereniging
- Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
- In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.

SECRETARIS.
- Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
- Behandelen van ingekomen stukken
-. De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
- Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
- Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
-Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
- Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
- Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
- Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

PENNINGMEESTER. Dhr.
- Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
- Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging
- De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
- Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.-
- De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
- Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

ALGEMEEN LID.    Dhr Wijnand van Stek
- Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.
- Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk.
- Hij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies
.- Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.

JEUGDBESTUUR.
Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE.
- Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan
- Coördineert de diverse commissietaken.
- Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie.
- Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.
- Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.
- Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig.
- Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers en jeugdtrainers.
- Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.
-Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.
- Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur. Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij.

ALGEMEEN LIDDhr.
-
Vervangt de  jeugdvoorzitter  bij diens afwezigheid.
- Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk.
- Hij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies
.- Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.

JEUGDCOMMISSIE. 
-  WEDSTRIJD SECRETARIS- Diane Bokhoven
-  SCHEIDSRECHTERS
- TRAINERS -
- TERREIN  & MATERIAAL-
- ACTIVITEITENCOMMISSIE-
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!